Mwanga via Moshi

Adres klasztoru pw. św. Franciszka w Mwanga:
Conventual Franciscan Friars
P.O. Box 184,  MWANGA – KILIMANIARO,
Diecezja Same, Tanzania
telefon +255 782 051 518
e-mail: mwangafra@satconet.net

Aktualnie w Mwanga pracują:
o. Dariusz Szymborski – gwardian, proboszcz
o. Ryszard Bednarz

Mwanga via Moshi w diecezji Same (region Kili­mandżaro) – to chrono­logicznie pierwsza afry­kańska placówka fran­ciszkanów w Tanzanii, zało­żona w paździer­niku 1988 r. Misjonarze fran­ciszkańscy sprawowali Eucha­rystię początkowo w budynku szkolnym, następnie w garażu, wreszcie w świątyni, która z trudem była w stanie pomieścić wszyst­kich wiernych, szczerze szukających Chrystusa i pragnących się modlić.

W kwietniu 2006 r. fran­ciszkański kościół w Mwanga dostąpił nie­zwykłego zaszczytu. Miej­sco­wy biskup Jacob Koda, ordy­nariusz die­cezji Same, ogłosił kościół w Mwanga diecez­jalnym sanktu­arium Bożego Miło­sierdzia. Od tej pory świą­tynia nosi tytuł: Yesu Mwenye Huruma – Sanktu­arium Bożego Miło­sierdzia. Wyda­rzenie to było wielkim prze­życiem zarówno dla miesz­kańców parafii. Do nowo utworzonego sanktu­arium zaczęli przybywać pielgrzymi, zarówno z terenu die­cezji jak też z dal­szych stron.

Oprócz “głównej” świątyni, parafia posiada jeszcze 8 kaplic dojaz­dowych (outstations) w okolicz­nych wios­kach (Kiwanja, Kagongo, Bora, Handeni, Kiomo, Kileo, Kalimani i Kifaru). Są one roz­rzucone w pro­mieniu 30 km od kościoła głównego, a misjonarze docie­rają do nich w każdą niedzielę. Mieszkańcy wspom­nianych wiosek – jak całego regionu Mwanga – to ludzie ubodzy, jednak nawet ubóstwo nie zgasiło w nich ducha radości.

Warto też wspomnieć, że w Mwanga funkcjo­nuje przed­szkole pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Cieszy się ono dużą popu­larnością – uczęszcza do niego ponad 40 dzieci. Inna sprawa, że każda wioska pragnie mieć własne przed­szkole, gdyż dzieci jest bardzo wiele. Poważny problem stanowi jednak brak funduszy, dlatego też np. w wiosce Kali­mani istnieje przed­szkole “w cieniu drzewa” – czyli pod gołym niebem.

Plany i zadania na przyszłość:
– dokoń­czenie budowy kościoła
– szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego;
– obsługa piel­grzymów przyby­wających do sanktuarium w Mwanga.