WSD OO. Franciszkanów

Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów

Patron seminarium: św. Antoni z Padwy

 Patron klasztoru: św. Bonawentura

ul. Okólna 185, 91-520 Łódź, tel. (42) 61 61 600

Korespondencja oficjalna: rektor@seminariumfranciszkanskie.pl

Korespondencja z klerykami: klerycy@seminariumfranciszkanskie.pl

Strona WSD: http://seminariumfranciszkanskie.pl

Strona Pokój i Dobro: https://pokojidobro.net

Strona Lignum Vitae: www.seminariumfranciszkanskie.pl/lignum-vitae

Gwardianem i rektorem WSD jest o. Piotr Żurkiewicz

Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach zostało erygowane dla Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w dniu 22 czerwca 1978 r. Po podziale Prowincji w 1986 r., Seminarium kształci także alumnów z nowo powstałej Prowincji Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W 2004 r. na mocy porozumienia pomiędzy tymi dwiema Prowincjami Seminarium otrzymało status międzyprowincjalnego.

Od 2001 r., na podstawie umowy między Seminarium i Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, alumni III-VI roku są studentami WT UKSW.

Wykładowcami Seminarium oprócz franciszkanów są członkowie innych zakonów oraz księża diecezjalni i osoby świeckie. Wspólnota seminaryjna jest międzynarodowa, gdyż oprócz alumnów z Polski studiują tutaj także bracia z Białorusi, Bułgarii, Czech i Litwy. Poprzez studia filozoficzno-teologiczne, wieńczone stopniem magistra teologii, bracia przygotowują się do posługi kapłańskiej naznaczonej charyzmatem św. Franciszka wśród ludzi zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Formowanie przyszłych duszpasterzy dokonuje się nie tylko na płaszczyźnie ludzkiej, duchowej i intelektualnej, ale również poprzez posługę wśród tych, którzy jej najbardziej potrzebują: dzieci upośledzonych umysłowo, młodzieży z rodzin patologicznych, osób głuchoniemych, dzieci i młodzieży znajdujących się w domach dziecka i ośrodkach opieki społecznej, a także wśród więźniów.

Alumni mogą rozwijać swoje talenty poprzez przygotowanie i emisję programów w Radiu Niepokalanów, w zespole muzycznym Pokój i Dobro, w redakcji czasopisma Nasze Życie, w chórze etc. W czasie wakacji i na doroczne uroczystości bracia udają się do klasztorów Prowincji Matki Bożej Niepokalanej i Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, aby tam pomagać w różnych posługach.

Wyjeżdżają też na kursy nauki języków obcych. Ważnym rysem formacji seminaryjnej jest skupienie i modlitwa. Alumni utrzymują ograniczony kontakt ze światem, by poprzez wewnętrzne wyciszenie otworzyć swoje serce na głębsze doświadczenie obecności i bliskości Boga.

Takie doświadczenie jest konieczne, aby stać się dla innych przewodnikiem w sprawach życia duchowego. Również przez zwykłe prace codzienne, jak zmywanie naczyń, sprzątanie, praca w ogrodzie, bracia klerycy uczą się prostoty życia, jakiej przykład dał nam św. Franciszek z Asyżu.