29 maja siedmiu braci z naszej Prowincji przyjęło święcenia w stopniu diakonatu i prezbiteratu.

Uroczystości miały miejsce w naszym Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i bł. o. Rafała Chylińskiego w Łodzi. Eucharystii, która rozpoczęła się o godzinie 11:00, przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski – biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej. To z jego rąk bracia: Tomasz Górka (Nowy Sącz), Grzegorz Świerkosz(Szczecin) i Wiktor Mieleszko (Grodno) przyjęli święcenia prezbiteratu, natomiast bracia: Rafał Jendras (Zambrów), Maksymilian Konieczny (Wrocław), Szymon Bielak(Zamość) oraz Paweł Ratyński (Warszawa) przyjęli święcenia diakonatu. Po uroczystej mszy świętej nowo wyświęceni prezbiterzy i diakoni poszli z rodziną na poczęstunek do naszego seminarium.

Życzymy naszym współbraciom, aby żyli dla Pana i służyli Mu całym swoim sercem, z radością, wdzięcznością i miłością. Wszystko na chwałę Boga i dla dobra ludzi!

Więcej zdjęć na: seminariumfranciszkanskie.pl Czytaj dalej

W majowe święto Maryi nasi seminarzyści przeżywali podwójną uroczystość. Razem z Maryją świętowali bracia na kursie trzecim (br. Gabor Dorobek, br. Arkadiusz Burzec, br. Paweł Lubiński, br. Krzysztof Piątek, br. Artur Brzeski i br. Grzegorz Kmiecik) oraz br. Marcin Janiszewski z kursu czwartego. Zostali oni bowiem wprowadzeni kolejno w liturgiczną posługę lektoratu i akolitatu, dzięki której jeszcze głębiej włączą się w celebrację Mszy Świętej. Bracia lektorzy czytając Słowo Boże, a akolici dodatkowo pomagając kapłanom sprawującym Eucharystię.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył o. Mirosław Bartos OFM Conv – wikariusz prowincji Matki Bożej Niepokalanej (i były rektor naszego seminarium). Przyjmowane posługi stanowią część formacji, przygotowują do przyjęcia święceń diakonatu i kapłaństwa.

  • Posługa lektoratu to pierwszy stopień, który przybliża kleryków do kapłaństwa Chrystusowego. Jak ukazuje liturgia ustanowienia lektorów, “Bóg Ojciec objawił misterium zbawienia i dokonał go przez swojego Syna, który stał się człowiekiem, Jezusa Chrystusa. On to, po spełnieniu swego posłannictwa, przekazał Kościołowi obowiązek głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Do głoszenia słowa Bożego posłani są przede wszystkim biskupi, kapłani i diakoni. Ty zaś, jako lektor słowa Bożego, będziesz im pomagał w wypełnianiu tego obowiązku. We wspólnocie ludu Bożego otrzymasz szczególny urząd: masz pomagać w głoszeniu wiary, która ma korzenie w słowie Bożym. Będziesz czytał słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziesz wychowywał w wierze dzieci i dorosłych, i będziesz przygotowywał ich do godnego przyjęcia sakramentów. Będziesz również głosił orędzie zbawienia ludziom, którzy go jeszcze nie znają. W ten sposób, przy twojej pomocy ludzie będą mogli dojść do poznania Boga Ojca i posłanego przezeń Syna, Jezusa Chrystusa, i osiągnąć życie wieczne. Przekazując innym ludziom słowo Boże, posłuszny Duchowi Świętemu sam je przyjmuj i pilnie je rozważaj, abyś w nim znajdował radość i moc. Swoim codziennym życiem głoś naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.
  • Posługa akolitatu (z gr. “akoluthos” – towarzyszący, sługa) to kolejny etap (po lektoracie, a przed diakonatem) na drodze prowadzącej do kapłaństwa. Akolita pomaga diakonowi lub kapłanowi w posłudze sprawowania Eucharystii. Do funkcji akolity należy puryfikacja naczyń liturgicznych po Komunii św. W wyjątkowych sytuacjach może udzielać wiernym Komunii św. oraz wystawiać Najświętszy Sakrament (bez możliwości udzielania błogosławieństwa, gdyż do tego potrzeba święceń) w wypadku, gdy nie może tego uczynić kapłan lub diakon lub gdy wymaga tego dana sytuacja (np. duża liczba wiernych przystępujących do Komunii św.). Do zadań akolity należy także roznoszenie Komunii św. chorym.

Czyż to nie wymowne? Dzień Maryi Królowej Polski i dzień przyjęcia nowej służby się nałożyły. Bracia lektorzy i akolici, pełnijcie swoją posługę dla większej chwały Bożej przez Niepokalaną, a my módlmy się, by wspomóc ich w tym zadaniu.

Więcej o naszym seminarium na stronie: seminariumfranciszkanskie.pl

W uroczystość św. Franciszka z Asyżu, 4 października 2020 r., o godz. 12 czasu lokalnego (godz. 11 czasu polskiego), w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie, nasz współbrat, o. Nikolai Gennadevich Dubinin został wyświęcony na biskupa.

Uroczystości przewodniczył abp Paolo Pezzi, metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. 

47-letni franciszkanin z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych urodził się w Rosji, ale ma polskie korzenie. Od 20 lat jest kapłanem. Jako największe wyzwanie swojej nowej posługi wskazuje nawrócenie duszpasterskie i konieczność większej misyjności.

Liturgia była transmitowana na żywo w Internecie:

Nominacja Ojca Świętego Franciszka:

Franciscus episcopus servus servorum Dei dilecto filio Nicolao Gennadievich Dubinin Ordinis fratrum Minorum Conventualium sodali, hactenus in hoc Ordine Guardiano Conventus Sancti Antonii Thaumaturgi Petroburgi, constituto Auxiliari archidioecesis Moscoviensis Matris Dei atque nominato episcopo titulari Aquensis in Byzacena, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Mirum maximum Dei est miserecors caritas, cuncta tollens peccata per supremum Christi Crucis sacrificium. Nam Ipse omnes homines vult salvos fieri et ab agnitionem veritatis venire (1Tim. 2,4), quapropter ubique continuo mittit operarios ad evangelizationis opus prosequendum.

Cum ergo ad Christi fidelium salutem animarum facilius consequendam venerabilis frater Paulus Pezzi, F.S.C.B., archiepiscopus Metropolita Moscoviensis Matris Dei, humiliter postulaverit, ut sibi Episcopus Auxiliaris concederetur, Nos eius petitionem accipimus.

Ad hoc ministerium explendum te idoneum esse putamus, dilecte fili, qui in catholica fide recte edoctus, sacerdotalibus victibus rerumque agendarum peritia enites.

De consilio igitur Secretariae status et Congregationis pro Episcopis, pro Apostolica Nostra auctoritate te Episcopum Sedis titularis Aquensis in Byzacena nominamus simulque Auxiliarem metropolitanae Ecclesiae Moscoviensis Matris Dei, perinde aс canonibus iuris canonici statuitur.

Ad ordinationem tuam, quod attinet, permittimus, ut eam a quolibet Catholico Episcopo accipias, secundum liturgicas praescriptiones; prius tamen tuum erit fidei professionem rite facere atque iusiurandum fidelitatis atque Nos Nostrosque Succesores nuncupare.

Denique, dilecte fili, Spiritum Sanctum precamur, ut gratia sua, intercedentibus Deipara Beatissima Virgine Maria et Sanctis Francisco, Antonio ac Nicolao, navitatem tuam comitari digneretur. Te autem enixe cohortamur, ut laeto animo festines gregis tui sacrorum Antistitem adiuvare, praesertim vero Christi ineffabilem amorem et salutare Evangelium hominibus annuntiare, attendens Bonum Pastorem, qui pro ovibus suis salvandis cruces sustinuit passionem (S. Franciscus, Admonitio VI, 1).

Datum Romae, Laterani, die trigesimo mensis Iulii, Anno Domini bismillesimo vicesimo, Pontificatus Nostri octavo.

Franciscus