Kustodia św. Maksymiliana Kolbego i jej klasztory

Adres kustodii im. św. Maksymiliana w Tanzanii:
St. Maximilian Custody (Conventual Franciscan Friars)
P.O. Box 80409,  DAR ES SALAAM, Tanzania
Email: tzcustody@gmail.com

Istniejąca od października 1988 r. misja war­szawskiej pro­wincji francisz­kanów (OFMConv.) w Tanzanii, na więk­szą chwałę Bogu i dla pożytku ludu Bożego Koś­cioła kato­lickiego w Tan­zanii, jak również dla roz­woju Zakonu Braci Mniej­szych Konwen­tualnych została w sierpniu 2009 r. podnie­siona do rangi kustodii pro­wincjalnej. W skład nowej kustodii (pod wezwa­niem św. Maksy­miliana Kolbego) weszły nastę­pujące cztery placówki:

* Arusha – Poli-Singisi (w diecezji Arusha), funkcjo­nuje od 1991 r. Oprócz parafii w Arusha znajduje się (od 2012 r.) sie­dziba domu nowi­cjackiego – Arusha Novi­tiate House – trzeciego na terenie fran­cisz­kańskiej fede­racji AFCOF;

* Dar es Salaam – Segerea (w największym mieście Tanzanii). Istnie­jący od 1999 r. ośrodek (klasztor i parafia) jest jedno­cześnie główną siedzibą kustodii. W 2008 r. urucho­miono tutaj Centrum Edu­kacyjne im. św. Maksy­miliana Kolbego. Klasztor jest ponadto siedzibą tan­zanij­skiej edycji perio­dyka Rycerz Niepo­kalanej (Shujaa wa Imakulata);

* Morogoro (w diecezji o tej samej nazwie), działa od 2006 r. Miej­scowy klasztor francisz­kański funkcjo­nuje jako dom forma­cyjny dla postu­lantów, czyli kandy­datów do zakonu (Postulancy House in Morogoro);

* Mwanga via Moshi (w diecezji Same) – pierwsza pla­cówka, powstała w 1988 r. Miej­scowy kościół parafialny pełni od 2006 r. funkcję die­cezjal­nego sanktu­arium Boże­go Miłosierdzia (Yesu Mwenye Huruma), natomiast przy parafii istnieje przed­szkole (pw. św. Teresy) dla kilku­dziesię­ciorga dzieci.