Dar es Salaam

Adres klasztoru pw. św. Maksymiliana w Dar es Salaam:
Conventual Franciscan Friars
P.O. Box 78274,  DAR ES SALAAM, Tanzania
Email: tzcustody@gmail.com
Website (“Rycerz” w jęz. swahili): www.shujaa.ofmconvtz.org

Aktualnie w Dar es Salaam pracują:
o. Josaphat John Mmbaga – gwardian, asystent, proboszcz parafii Ducha Św. w Segerea
o. Krzysztof Cieślikiewicz – kustosz kustodii, wykładowca w Instytucie Filozofii w Morogoro
o. Grzegorz Bykowski – poborca kustodialny, proboszcz parafii św. Klary w Mongolandege
o. Evarist Valentine Mkenda – sekretarz kustodii, proboszcz parafii św. Bonawentury w Kinyerezi
o. Dominik Wasilewski – asystent kustodialny
o. Mieczysław Bednarczyk – redaktor naczelny Shujaa wa Imakulata (Rycerz Niepo­kalanej w jęz. swahili) oraz francisz­kańskiego kalen­darza liturgicznego

Dar es Salaam (z arab. Domostwo Pokoju) – jest naj­większym miastem Tan­zanii (ponad 3 mln miesz­kańców) i stolicą archi­die­cezji (ponad pół miliona kato­lików). Mimo, że formalnie stolicę Tanzanii prze­niesiono do Dodomy, Dar es Salaam pozostało głównym ośrodkiem admi­nistracji, handlu oraz siedzibą wielu placówek dyplo­matycznych.

Założona w tym mieście – w dziel­nicy Segerea – francisz­kańska placówka (klasz­tor i parafia) sta­nowiła misyjne wotum dziękczynne w jubi­leuszowym roku 2000. Warto dodać, iż placówka zloka­lizo­wana została w bardzo dogodnym miejscu – w pobliżu lot­niska (Julius Nyerere Inter­national Airport) oraz między­narodowej linii kolejowej.

Cenną inicjatywą było wybu­dowanie przy klasztorze przed­szkola, które może służyć wielu rodzi­nom z parafii (nie tylko kato­lickim). Stało się to moż­liwe dzięki fun­duszom, pozy­skanym z Caritas Antoniana z Padwy oraz ze składek wiernych. Kilka lat później, w styczniu 2008 r., roz­poczęło dzia­łalność Cen­trum Edukacyjne im. św. Maksy­miliana Kolbego. To nowe dzieło misyjne jest skie­rowane przede wszyst­kim do dzieci z ubogich rodzin, które nie miałyby innej możli­wości zdobycia wiedzy i odpo­wiedniego wykształ­cenia

27 sierpnia 2005 r. w Dar es Salaam dwóch pierwszych tan­zanijskich fran­ciszkanów – o. Fran­cis Mumburi oraz o. Josephat Mmbaga – przyjęło świę­cenia kapłań­skie. Radość nowych kapłanów dzie­lili współ­bracia misjo­narze, rodziny neo­prezbiterów i zaproszeni goście z Polski, Tan­zanii oraz sąsied­nich Ugandy i Kenii.

Rozwijająca się placówka posiada – oprócz czterech outstations (kościołów bądź kaplic dojaz­dowych) w Bonyokwa, Mongolandege (para­fia św. Klary), Kinyerezi (parafia św. Bona­wentury) oraz Kifuru – także kościół “główny” w Segerea. Zbudo­wany w ciągu pięciu lat (2005-2010), został konse­krowany 31 paź­dzier­nika 2010 r. przez kard. Polycarpa Pengo, ordy­nariusza archi­diecezji Dar es Salaam. W samej para­fii funkcjo­nują liczne grupy dusz­pasterskie, takie jak Chóry kościelne, MI, FZŚ, Mło­dzież Fran­ciszkańska, Papies­kie dzieło misyjne dzieci, Ruch odnowy w Duchu Świętym, Neo­kate­chumenat.