Arusha

Tytuł klasztoru: Niepokalane Poczęcie NMP

 Tytuł parafii: Niepokalane Poczęcie NMP

Conventual Franciscan Friars

P.O. Box 782,  ARUSHA (POLI SINGISI), Tanzania

Email: arushafra@gmail.com

Przełożonym i proboszczem jest o. Francis Zacharia Mumburi

Dariusz Szymborski – ekonom Kustodii, socjusz mistrza nowicjatu
o. Tadeusz Brzozowski (z kustodii kenijskiej) – mistrz nowicjatu
bracia nowicjusze

Arusha – Poli Singisi – w kwietniu 1991 r., dzięki pośred­nictwu miejscowej archi­diecezji, zakupiono ok. 10 ha ziemi z prze­znaczeniem na budowę domu for­macyjnego. Rok później gotowe już były pierw­sze miesz­kania dla zakon­ników. Dnia 25 marca 1992, w święto Zwia­stowania NMP, fran­ciszkański dom został otwarty. Przed wejściem do klasz­toru stanęła figura Niepokalanej z napisem: Królowo pokoju, módl się za nami!

Od 1994 r. datuje się w Tanzanii obecność stowa­rzyszenia Rycerstwa Niepokalanej oraz dzia­łalność wspólnoty Fran­ciszkańskiego Zakonu Świeckich. Od tego też roku w Arusha funk­cjonuje oficjalnie dom formacyjny (pod wezwa­niem św. Antoniego z Padwy). Począt­kowo był on przeznaczony dla postu­lantów, czyli kandydatów do zakonu fran­ciszkańskiego, pocho­dzących z Tanzanii oraz z terenu sąsiedniej Kenii. W lutym 2012 r. dom formacji w Arusha został wybrany przez AFCOF na dom nowi­cjacki, i od tamtej pory funkcjo­nuje jako Arusha Novitiate House.

W 1994 r. biskup ordy­nariusz diecezji powierzył franciszkanom dusz­pasterstwo w parafii Poli- Singisi, mianując pro­boszczem o. Dominika Wasilewskiego. 15 stycznia 1995 r. w parafii – po raz pierwszy od czasu prze­jęcia przez fran­ciszkanów – odbyło się bierzmo­wanie, którego udzielił bp F. Lukanima.

W ramach działalności dusz­pasterskiej fran­ciszkanie zajmują się również posługą dla sióstr zakonnych, miesz­kających w pobliżu, oraz obsługą okolicz­nych kaplic (outstations). Bardzo zły stan dróg dojaz­dowych powoduje jednak, że w czasie pory desz­czowej nie zawsze moż­liwe jest dotarcie do wszystkich miejsc.

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie