Morogoro

Adres klasztoru pw. św. Józefa z Kupertynu
i bł. Jana Dunsa Szkota w Morogoro:

Franciscan Formation House
P.O. Box 932,  MOROGORO, Tanzania

Aktualnie w Morogoro pracują:
o. Laurian Gaspar Lasway – gwardian, magister postulatu, asystent ds. Rycerstwa Niepo­ka­lanej
o. Yeromini Miku Peter Munishi – wikariusz kustodii, promotor powołań

Liczące prawie 250 tys. mieszkańcow Morogoro – to miasto, odległe niemal o 200 km od Dar es Salaam, znajdu­jące się we wschodniej części Tanzanii, u stóp gór Uluguru. Jest ono sto­licą diecezji oraz siedzibą ok. 40 domów różnych zakonów. W Morogoro znaj­duje się też między­na­rodowe i między­zakonne semi­narium duchowne, pro­wadzone przez księży salwatorianów.

Franciszkański klasztor pw. św. Józefa z Kupertynu i bł. Jana Dunsa Szkota w Morogoro został uro­czyście otwarty w grudniu 2006 r. Miesz­kający w nim zakon­nicy udzielają się w pracach apo­stolskich jako spo­wiednicy sióstr zakonnych czy kleryków, służą też pomocą w pro­wadze­niu dni skupienia w pobliskich domach zakonnych.

W latach 2010 – 2012 dom w Morogoro stanowił siedzibę tan­zanijskiej edycji Rycerza Niepo­kalanej. Pismo to wyda­wane jest obecnie w Dar es Salaam jako kwar­talnik w miej­scowym języku – swahili. W 2011 r., po dokonaniu zakupu kilku maszyn (m.in. cyfrowej kopiarki, falcówki, zszy­warki) utworzono tzw. małą poli­grafię, pozwa­lającą na przygo­towanie “u sie­bie” mate­riałów reli­gijnych o nie­wielkich nakładach. Latem 2012 r., kiedy wydaw­nictwo zostało prze­nie­sione do Dar es Salaam, klasztor w Morogoro stał się domem postulantów.