Centrum Edukacyjne

Cieszymy się, że nasze centrum edu­kacyjne roz­poczęło dzia­łalność [w styczniu 2008 r.]. Nauka rozpo­czyna się o godz. 8.00, a kończy o 15.00. Część dzieci, ze względu na dużą odległość, każde­go dnia dowo­żona jest busem do szkoły i odwożona z powrotem. Dzieci poznają podsta­wową wiedzę, ze szcze­gólnym akcentem na naukę języka angiel­skiego. Pobie­rają również lekcje w miej­scowym języku suahili, uczą się religii. Otrzy­mują dwa posiłki dziennie. Co miesiąc odbywają się testy sprawdza­jące i moni­torujące postęp uczniów – tak o swoim pro­jekcie w Dar es Salaam opo­wia­dają misjo­narze z Pol­ski.

Założeniem Centrum Eduka­cyjnego św. Maksymiliana było zapew­nienie edukacji i formacji dzieciom i młodzieży, zaczy­nając od przed­szkola, przez szkołę pod­sta­wową i średnią. Sam projekt został zapo­czątkowany przy­jęciem pierwszej grupy dzieci (50) do pierwszej klasy szkoły podsta­wowej w styczniu 2008 r. Fun­dusze, pozyskane na budowę, dalszy rozwój oraz utrzy­manie całego projektu – to w więk­szości środki, pozyskane z włoskiego Caritas Anto­niana, pochodzące od innych dobroczyńców, jak też wypra­co­wane środki własne.

Budynek szkoły pod­stawowej został wykoń­czony w 2010 r. i do pięcio­klasowej szkoły pod­stawowej uczę­szcza ponad 700 dzieci (docelowo ma ich być prawie dwa razy tyle). Ważnym ele­men­tem eduka­cyjnym jest także roz­wijanie i pielęg­nowanie miej­scowej kultury. Kilka­krotnie w ciągu roku orga­nizowane są szkolne festi­wale tańców i pieśni ludowych. Aktualnie szkoła plasuje się w czołówce szkół podsta­wowych, funkcjo­nujących w ponad 3-milionowym Dar es Salaam.

Kolej­ny etap pro­­jektu (zreali­zowany w latach 2011-2013), prze­wi­­dy­wał budowę i organi­zację szkoły średniej dla około 600 uczniów. 27 lipca 2013 r. nowy nuncjusz apo­stolski w Tanzanii, abp Fran­cisco Montecillo Padilla, dokonał poświęcenia budynku liceum. Pierwsza grupa uczniów roz­po­częła naukę w liceum (z profilami klas: infor­matycznym, ogólnym oraz che­micz­no-fizycznym) w styczniu 2014 r.

Kolejnym etapem była budowa internatu dla dzieci z dalszych miejscowości, aby i im dać możliwość uzyskania wykształcenia. Budowę rozpoczęto latem 2014 r. Budynek na 300 dzieci został poświęcony latem 2015 r.

W zamierzeniach jest również roz­budowa Centrum Eduka­cyjnego o tzw. “technikum”, czyli szkoły średniej tech­nicznej połą­czonej z nauką kon­kretnych zawodów. Wiąże się to oczy­wiście z przygo­towaniem warsz­tatów, sal i pracowni, ich odpo­wiednim wypo­sażeniem, zorga­­nizo­waniem zaplecza edu­ka­cyj­nego oraz – ewentualnie – dofi­nansowywaniem nauki naj­bar­dziej potrze­bującym.

W ramach tego samego pro­jektu funkcjo­nuje również przed­szkole dla około trzystu dzieci.
Fran­ciszkańscy misjo­narze, dzieląc się radością z rozwi­jającego się dzieła, kierują serdeczne podzię­kowanie tym, którzy odpo­wie­dzieli na ich prośby o wspar­cie moralne i finan­sowe. Apelują jedno­cześnie do przy­jaciół misji oraz wszyst­kich ludzi dobrej woli o dalsze wspar­cie ich edu­kacyjnej inicjatywy.

Ogółem na wszystkich poziomach nauczania Centrum Edukacji św. Maksymiliana kształci i wychowuje ponad 1200 dzieci i młodzieży.