Warszawa, 28 lutego 2022 r.

 

ŚP. OJCIEC PAULIN WŁADYSŁAW SOTOWSKI

(1937-2022)

ŚP. Ojciec Paulin Władysław Sotowski, profes uroczysty, jubilat w Zakonie i kapłaństwie, zmarł w Niepokalanowie dnia 25 lutego 2022 r. w wieku 84 lat, przeżywszy 68 lat w Zakonie i 60 lat w kapłaństwie.

Władysław Ignacy Sotowski urodził się dnia 8 września 1937 r. w miejscowości Gniewoszów w powiecie kozienickim (obecna diecezja radomska) w rodzinie rolniczej z rodziców Jana i Leokadii z domu Kubak. Ochrzczony został w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie.

W roku 1945 rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Gniewoszowie, którą ukończył w roku 1950 na poziomie siódmej klasy. Już na dwa lata przed ukończeniem tej szkoły czuł pragnienie, aby zostać kapłanem (Życiorys z dnia 11 lipca 1952 r.). W 1950 r. został przyjęty do Małego Seminarium w Niepokalanowie. Po ukończeniu dziewiątej klasy poprosił o przyjęcie na nowicjat, który rozpoczął pod kierunkiem o. Augusta Rosińskiego w klasztorze w Łodzi-Łagiewnikach dnia 30 sierpnia 1952 roku, otrzymując podczas obłóczyn zakonnych imię Paulin. Pierwszą profesję zakonną złożył dnia 9 września 1953 r. Dalsze etapy nauki szkoły średniej odbywał w Niepokalanowie oraz w Gnieźnie, gdzie w 1957 r., podczas odbywanego studium filozofii, złożył egzamin dojrzałości.

W opinii wychowawcy o. Benedykta Rdzanka został oceniony jako młodzieniec szlachetnego charakteru, „rozumny i delikatny, pobożny i pełen poświęcenia dla drugich […] wybitnie zdolny i pilny”, zapowiadający się pięknie w dziedzinie naukowej (Gniezno, 15.11.1957 r.).

Od roku 1958 brat Paulin odbywał studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie, gdzie 8 grudnia 1958 r. na ręce Prowincjała o. Anzelma Kubita złożył śluby uroczyste, wiążąc na zawsze swoje życie z Zakonem. Dnia 30 listopada 1960 r. przyjął święcenia diakonatu a 15 czerwca 1961 r. święcenia prezbiteratu przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Bpa Juliana Groblickiego.

W latach 1961-1962 o. Paulin na mocy posłuszeństwa zakonnego przebywał w klasztorze w Łodzi-Łagiewnikach, posługując jako katecheta i kapelan sanatoriów. W 1962 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w zakresie specjalizacji z Pisma Świętego Nowego Testamentu. W 1965 r. przedstawił pracę magisterską na temat „Łk 2,19.51b w świetle rodzajów literackich Łukaszowej Ewangelii Dzieciństwa”, uzyskując dnia 21 maja 1965 r. dyplom magistra teologii z wynikiem bardzo dobrym. Następnie dnia 20 maja 1966 r. uzyskał stopień licencjata nauk biblijnych z wynikiem wyróżniającym (Zaświadczenie z dnia 23.12.1966 r.). Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim o. Paulin zgłębiał także tajniki pracy bibliotekarza.

Od 15 stycznia 1967 do 19 stycznia 1968 r. należał do klasztoru w Warszawie, spełniając funkcje ekonoma, bibliotekarza oraz spowiednika sióstr zakonnych.

Dnia 20 stycznia 1968 r. udał się do Rzymu, gdzie podjął studia biblijne  w Papieskim Instytucie Biblijnym „Biblicum”, zamieszkując kolejno w Międzynarodowym Kolegium św. Bonawentury „Seraphicum” i Klasztorze św. XII Apostołów (od 2 sierpnia 1969 r.).

Po powrocie do Polski od kwietnia do września 1970 r. ponownie przebywał w klasztorze w Warszawie. Od października 1970 do końca sierpnia 1971 r. pracował jako wykładowca Nowego Testamentu w WSD Franciszkanów w Krakowie, następnie przez krótki okres 1971 r. przebywał w klasztorze w Poznaniu. Od listopada 1971 do października 1979 r. był pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej na KUL-u. Od stycznia 1975 ojcu Paulinowi został powierzony obowiązek przełożonego domu zakonnego w Lublinie. W latach 1979-1985 posługiwał w Łodzi-Łagiewnikach jako wykładowca naszego WSD i ekonom, niestrudzenie wyrażając troskę o budowę gmachu seminaryjnego i nadzorując poszczególne etapy jego powstawania. Od 1 lutego 1979 r. o. Paulin pełnił także obowiązek Kierownika Biblioteki naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi-Łagiewnikach.

Od października 1985 do listopada 1992 r. posługiwał w klasztorze w Niepokalanowie jako dyrektor wydawnictwa, wikariusz klasztoru, gwardian (1989-1992). Pod koniec 1992 r. przez krótki czas był  członkiem Zarządu Generalnego MI, zamieszkując w Rzymie przy Via di San Teodoro. Od marca do września 1993 r. w związku z potrzebą odpoczynku o. Paulin przebywał  w klasztorze w Smardzewicach.

Od września 1993 r. na mocy posłuszeństwa o. Paulin został przeniesiony do klasztoru pw. św. Antoniego z Padwy w Łodzi-Łagiewnikach. Jednocześnie powierzono mu obowiązek wykładowcy Pisma Świętego w naszym WSD. O. Paulin obowiązek ten pełnił jeszcze przez wiele kadencji prowincjalnych aż do ostatniej nominacji z 2016 r. Trzeba zaznaczyć, że o. Profesor, jak zazwyczaj go tytułowano, zawsze z umiłowaniem i wielkim zaangażowaniem przekazywał młodym pokoleniom franciszkanów tajniki Pisma Świętego,  żywo obrazował jego kontekst historyczny i duchowy i przez zainteresowanie przedstawianą historią zbawienia przybliżał swoim słuchaczom Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

  1. Paulin ze względu na jego erudycję oraz wszechstronne zainteresowania był obdarzany zaufaniem i dlatego też powierzano mu liczne obowiązki jak, między innymi: przygotowanie procesu beatyfikacji o. Melchiora Fordona (1993-1996); członka Rady Programowej Wydawnictwa Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie (1997); wielokrotnego delegata na kapitułę generalną Zakonu oraz na kapitułę prowincjalną; urząd kustosza kapitulnego (1992); członka Zarządu Telewizji Niepokalanów (1994-1995) oraz w powoływanych ad hoc różnych komisjach zakonnych i prowincjalnych.

W sposób szczególny o. Paulin zaangażował się w powierzone mu z końcem 1999 r. zadanie redakcji pism św. Maksymiliana Marii Kolbego, które uwieńczyło dwutomowe wydanie z lat 2007-2008. W Radiu Niepokalanów o. Paulin wygłosił cykl konferencji dotyczących postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Męczenników z Niepokalanowa, a prawie do końca swoich ziemskich dni, kiedy siły mu na to pozwalały, nagrywał audycje w postaci ubogacających słuchaczy codziennych komentarzy do Ewangelii mszalnych.

W 1994 r. o. Paulin, odpowiadając na apel Ministra Generalnego i pragnąc uczcić przypadające w 1995 r.  800-lecie urodzin Świętego Antoniego z Padwy, podjął się przygotowania redakcji polskiej jubileuszowego wydania periodyku franciszkańskiego „Messaggero di Sant’Antonio” („Posłaniec św. Antoniego z Padwy”). Zapragnął przy tym, aby pierwsza redakcja „Posłańca…” mieściła się przy Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach (List o. Paulina Sotowskiego do Prowincjała o. Józefa Łapińskiego z dn. 10.10.1994 r.). Oficjalną nominację na redaktora „Posłańca św. Antoniego” o. Paulin otrzymał dnia 28 czerwca 1995 r. Kierował on pismem przez prawie 20 lat do końca 2014 r., wydając 115 numerów. O. Paulin Władysław Sotowski niestrudzenie i z wielkim zaangażowaniem w „Posłańcu …” publikował artykuły o postaci Cudotwórcy z Padwy, jak i dotyczące tematyki biblijnej oraz moralnej, podpisując je swoim własnym imieniem chrzcielnym i zakonnym oraz używając licznych pseudonimów. Jako naczelny redaktor pisma udzielał odpowiedzi jego czytelnikom, wzbudzając żywe zainteresowanie postacią św. Antoniego.

Od dnia 20 sierpnia 2001 r. o. Paulin na mocy posłuszeństwa zakonnego został przeniesiony do naszego WSD w Łodzi-Łagiewnikach, gdzie przebywał do 2 stycznia 2022 r. kiedy to ze względu na pogarszający się stan zdrowia został przewieziony do szpitala w Zgierzu. Ze względu na potrzebę intensywnej opieki medycznej po wypisaniu ze szpitala dnia 21 lutego został przewieziony do szpitalika w Niepokalanowie, w którego budowie, niegdyś jako gwardian klasztoru, miał swój osobisty udział.

Paulin Władysław Sotowski, opatrzony sakramentami świętymi, zmarł w Niepokalanowie w godzinach popołudniowych w piątek dnia 25 lutego 2022 r.

Wdzięczni za życie i owocną posługę ŚP. o. Paulina Władysława Sotowskiego zanosimy do Boga Miłosierdzia nasze modlitwy, aby wprowadził go krainy życia wiecznego oraz pozwolił mu oglądać swoje Święte Oblicze, aby z radością usłyszał zapraszający głos Syna Bożego Jezusa Chrystusa, którego głosił i którego naukę wiernie przekazywał.

Uroczystości pogrzebowe ŚP. o. Paulina Władysława Sotowskiego odbędą się w Niepokalanowie dnia 1 marca 2022 r. Ciało ŚP. o. Paulina zostanie pogrzebane na cmentarzu klasztornym w Niepokalanowie, zgodnie z wyrażoną przez niego wolą: „jak najbliżej miejsca śmierci” (Pismo o. Paulina Sotowskiego z 17.09.1996 r.).

Za ŚP. Ojca Paulina Władysława Sotowskiego każdy z prezbiterów Prowincji powinien odprawić jedną Mszę Świętą, zaś pozostali bracia wziąć udział we wspólnej Mszy Świętej pogrzebowej lub innej (Statuty generalne, nr 24, § 1), a jego imię i nazwisko wraz z datą śmierci należy wpisać do Księgi Zmarłych (Statuty generalne, nr 26 c).

Zbigniew Kopeć

Sekretarz Prowincji